ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • AMW Health Coach: Anne-Marie Wolters
 • Cliënt/Deelnemer: de persoon aan wie door AMW Health Coach advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger
 • Praktijkadres: de locatie waar de begeleiding, het consult van AMW Health Coach wordt uitgeoefend
 • Intake gesprek, weegmomenten, eindadvies: een afspraak waarbij AMW Health Coach aan cliënt advies en begeleiding verleent in persoon, via telefoon of video conference. 
 • SLIM programma: een programma met een intake gesprek, 4 weegmomenten, waarvan de laatste ook een eindadviesgesprek is. Verder zit in het SLIM programma een eetschema en 3 trainingsvideo’s voor meer resultaat.

Algemeen

AMW Health Coach geeft advies aan de Cliënt op het als zodanig opgegeven Praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Het is ook mogelijk om advies per e-mail, telefoon of Skype te ontvangen. Hier worden vooraf afspraken over gemaakt. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt dan wel AMW Health Coach per direct op de hoogte gesteld.

Basis

AMW Health Coach kan de cliënt, zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts van Smooth Operators, adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt AMW Health Coach de verwijzende arts van Smooth Operators op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt. Advies en begeleiding vindt plaats middels gesprekken en weegmomenten, coaching of overige vormen van werkzaamheden. Afspraken kunnen los overeengekomen worden, dan wel middels een programma worden aangeschaft. Wanneer een programma wordt overeengekomen, dient het laatste gesprek van het programma uiterlijk binnen 2 maanden na de betalingsdatum plaats te hebben gevonden. Indien dit niet het geval is, zullen de niet-genoten gesprekken komen te vervallen. 

Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient de cliënt AMW Health Coach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan AMW Health Coach doorgeeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is AMW Health Coach gerechtigd om de desbetreffende afspraak als voldaan te beschouwen Afspraken mogen wel 24 uur van te voren verzet worden.. 

Mocht cliënt na aanmelding alsnog afzien van deelname, dan geldt de volgende annuleringsregeling:

 • Bij annulering langer dan een maand (30 dagen) voor aanvang van het intakegesprek worden de kosten volledig gerestitueerd.
 • Bij annulering tussen een maand (30 dagen) en twee weken (14 dagen) voor aanvang van het intakegesprek worden de kosten voor 50% gerestitueerd.
 • Bij annulering korter dan twee weken (14 dagen) voor aanvang van het intakegesprek worden de kosten niet gerestitueerd.

Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag. 

Beëindiging begeleiding (consult, (online) programma)

De begeleiding wordt beëindigd indien:

 • De 4 weken na de start van het SLIM programma zijn verlopen.
 • Doorverwijzing naar huisarts of andere deskundige noodzakelijk is (oorzaak van de klacht valt buiten het werkveld van AMW Health Coach).
 • Cliënt de begeleiding wenst te beëindigen, met dien verstande, dat indien de cliënt de begeleiding tijdens een lopend traject wil annuleren, cliënt de kosten dient te voldoen voor het gehele programma.

Privacy

Door dienst af te nemen van AMW Health Coach gaat cliënt akkoord met de Privacyverklaring van AMW Health Coach/SLIM programma: 5 kilo minder in 4 weken.

Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt AMW Health Coach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarief het SLIM programma heeft. Dit tarief is inclusief 21% BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. AMW Health Coach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren. Indien cliënt het programma al heeft betaald zal er geen prijswijziging plaatsvinden na het afsluiten van deze overeenkomst. Het tarief voor een (extra) consult is € 50 (30 minuten).

Intellectueel eigendom

AMW Health Coach behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, e-books, trainingen en afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt.

De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van AMW Health Coach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door AMW Health Coach verstrekt zijn.

Betaling

Betaling dient online plaats te vinden. Cliënt ontvangt een factuur voor het geleverde programma. AMW Health Coach is gerechtigd een afspraak te weigeren indien cliënt de betaling niet heeft voldaan. 

Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

AMW Health Coach heeft het recht om overeengekomen begeleiding of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Vooruitbetaalde en nog niet genoten begeleiding worden gerestitueerd aan cliënt. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van AMW Health Coach is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. AMW Health Coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door cliënt van door AMW Health Coach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van AMW Health Coach.

.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen AMW Health Coach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is AMW Health Coach nimmer aansprakelijk.

Indien de assuradeur van AMW Health Coach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van AMW Health Coach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één gesprek. AMW Health Coach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van AMW Health Coach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Hierop is het Nederlands recht van toepassing.

SLIM | 5 KILO MINDER IN 4 WEKEN | HAARLEM

info@5kiloin4weken.nl

SLIM is onderdeel van AMW Health Coach | © 2023 – Alle werken zijn auteursrechtelijk beschermd | Website design & realisatie: De ReclameSjef | Privacy Policy | Algemene Voorwaarden